Cégismertető

 

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság  (röviden Hajdúszoboszlói Zrt., 1991. augusztus 26-án alakult 70 % önkormányzati, 30 % Dolgozói Alapítvány tulajdoni hányaddal.

A társaság jogelődje a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Vállalat volt, melyet 1953. márciusában alapítottak, így a "városgazda" közel 57 éve áll a lakosság szolgálatában.

2006-ban a Dolgozói Alapítvány a munkahelyének megtartása érdekében részvénycso-magját a főrészvényesnek, a város önkormányzatának ajándékozta, így azóta 100 %-os önkormányzati tulajdonú társaságként működik.

A társaságnál nincs igazgatóság, a cég vezető tisztségviselője a vezérigazgató. A Zrt. felügyeletét 3 tagú felügyelő bizottság látja el. A FEB tagjait a tulajdonos önkormányzat választja meg, ill. nevezi ki.

 

A társaságunk főbb tevékenységi körei

 

Ingatlankezelés, köztisztasági szolgáltatás, szilárd hulladékkezelés, teljes körű temetke-zési szolgáltatás, piacok-, parkolók üzemeltetése, közterületek hasznosítása, belvízren-dezés, utak-, járdák-, zöldfelületek fenntartása, állategészségügyi-, gyepmesteri szolgál-tatás.

A társaságunk átlag állományi létszáma: 86 fő, amely évek óta közel azonos. A fenti ál-landó létszámhoz jelentős közmunkás létszám is (50-90 fő) párosul, melynek foglalkozta-tása a Városgazdálkodási Zrt. feladata.

A Zrt. fennállása óta számos városi beruházás részese volt, különösen a környezetünk szebbé és jobbá tétele érdekében.

A városgazda nevéhez fűződik a zöldségpiac átépítése, az új ravatalozó-, parkolók-, sé-tányok, térkő burkolatok építése, a régi "szeméttelep"rekultivációja, új komplex telep (át-rakó állomás, hulladékudvar, komposztáló telep) inert hulladéklerakó, állati hulladéktároló és gyepmesteri telep építése, új, korszerű hulladékgyűjtő és köztisztasági járművek be-szerzése.

Cégünk az országban elsőként építette ki az integrált MIR és KIR rendszerét TÜV tanú-sítással. Elsők között vezette be a szelektívgyűjtést is városunkban, ahol már 31 db 3 frakciós gyűjtősziget áll a lakosság rendelkezésére.

 

A városgazda munkáját reflektorfényben végzi, így ennek természetes velejárója az időnkénti jogos és a jogtalan kritika is. Az Önkormányzatnak és a Városgazdálkodási Zrt-nek közös érdeke, hogy a város üzemeltetésével a lakosság és az ide látogató vendégek és turisták egyaránt meg legyenek elégedve.

Dolgozóink, vezetőink elkötelezettek a város iránt, szeretik munkájukat, áldozatok meg-hozatalára is hajlandóak, még akkor is, ha ezt nem lehet minden nap észrevenni.

A Városgazdálkodási Zrt. munkáját a város önkormányzata is elismerte, 200 -ban "Ko-vács Gyula" díjat adományozott cégünknek a városfejlesztésében, a város üzemelteté-sében végzett munkánk elismerése jeléül. A "Virágos Magyarországért"" verseny kereté-ben a városunk évek óta rendszeresen díjat nyer, mely díj elnyeréséhez a városgazda jelentős mértékben hozzájárul

A Városgazdálkodási Zrt. aktív részese a nyertes önkormányzati pályázatok megvalósí-tásának (útépítés, belvízcsatornák építése, lerakók rekultiválása stb. vonatkozásában).

 

A társaság vezető munkatársai
Nyéki István vezérigazgató
Zöld Mihály műszaki igazgató - főmérnök
Kovácsné Végh Margit gazdasági igazgató - főkönyvelő
A felügyelő bizottság tagjai
Majoros Petronella FEB elnök
Szandai Kázmér FEB tag
Radácsi Gusztáv FEB tag

 

A 175/2009. számú kormányrendelet szerinti közzététel (2011.)

A 175/2009. számú kormányrendelet szerinti közzététel (2012.)

 

Nyilvántartó cégbíróság

Hajdú-Bihar megyei Bíróság

 

 

A társaság vezető munkatársai

Cégjegyzék szám

09-10-000044

Adószám

10600845-2-09

KÜJ szám 100 27 70 69
KTJ számok

Nyugati sor 5.

100 39 89 07

Hulladékgyűjtő udvar

100 87 63 13

Zsoldos dűlő - Állati hulladékgyűjtő

100 69 88 29

Kommunális hulladéklerakó

100 30 40 56

Földfeletti gázolajtároló 101 69 02 17
 

Keresés